Späť
Novinky z Westendu

Vývin mozgu – náš osud

Mozog sa považuje za najkomplexnejšiu a najkomplikovanejšie štruktúru živej hmoty. Zabezpečuje, koordinuje a kontroluje všetky základné životné funkcie organizmu. Rozhoduje aj o našich emóciách, o pocite šťastia, zármutku, strachu, hnevu a lásky,  ako aj o vzťahoch s inými ľuďmi. To, ako náš mozog pracuje, ovplyvňuje naše životné šance, pocit spokojnosti, schopnosti komunikovať, ako aj schopnosti viesť plnohodnotný a usporiadaný život, jedným slovom môže rozhodovať o našom osude bude v stredu 28. 4. 2021 prednášať RNDr. Michal Dubovický, CSc., z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV.

V tom, ako bude pracovať náš mozog počas života, zohráva jeho štrukturálny vývin počas obdobia pred, okolo a krátko po narodení. Funkčný vývin mozgu však prebieha ešte dlho po narodení, asi do 20 roku života. Vývinové procesy mozgu môžu byť nepriaznivo ovplyvnené pôsobením rôznych faktorov, ako napríklad návykové látky, chemické látky zo životného prostredia, nadmerný stres, nedostatok kyslíka a správnej výživy, psychosociálne väzby alebo socioekonomický status rodiny. Našťastie vďaka pôsobeniu tzv. salutogénnych faktorov, môže dôjsť k ozdravným procesom v už poškodenom mozgu.

Z etických dôvodov nie je možné vykonávať niektoré experimenty na ľudských dobrovoľníkoch, preto je nevyhnutné na tieto účely používať vhodné laboratórne zvieratá. Výskum mozgu aj na úrovni zvierat prispieva k pochopeniu doteraz neznámych procesov a zákutí ľudského mozgu. Napriek tomu, je ešte veľa toho, čo stále ostáva zakryté pláštikom tajomna.