Späť
Novinky z Westendu

Aj betóny môžu byť “eko”

Betón je jeden z najrozšírenejších používaných stavebných materiálov v nosných stavebných konštrukciách, podlahách, exteriérových prefabrikátoch, podzemných infraštruktúrach. Fyzikálne vlastnosti čerstvého betónu umožňujú výstavbu technicky a architektonicky čoraz náročnejších diel, ako sú napríklad u nás nie také bežné mrakodrapy či unikátne premostenia a gigantické vodné stavby. Betón je v súčasnosti najdôležitejším stavebným materiálom na svete. Veď v minulom roku bola denná „spotreba“ betónu 3 litre na každého obyvateľa našej planéty. Tým sa betón stal druhou najviac spotrebovanou komoditou na svete, druhou po vode… Práve preto sme pozvali k nám do Westendu vedúceho oddelenia stavebných hmôt a konštrukcií, prof. Dr. Ing. Martin-Tchingnabé Palou z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, aby nám porozprával o tomto materiáli viac. Cyklus prednášok SAVinci, ktoré sa pre pandémiu vysielajú online na sociálnej sieti oboch organizátorov, sú dostupné stále pre všetkých, ktorí majú záujem o nové vedecké informácie, stále zdarma.

Betón je štandardne trojzložkový kompozitný materiál zložený z cementu, vody, a frakcie kameniva. Hlavný zdroj emisií CO2 v stavebníctve vzniká práve pri výpale cementu. Na zníženie uhlíkovej emisie sa už používajú minerálne prímesi a ďalším pokrokom je využitie alternatívnych palív (odpady s vysokou výhrevnosťou). Významným krokom na Slovensku bola výroba cementu s najnižšími emisiami uhlíka na svete a výroba nízko uhlíkového betónu (NUB). Tento proces, známy ako mineralizácia (sekvestrácia) CO2, trvale zachytáva CO2 vo vnútri betónu. Kľúčový rozdiel je v tom, že nízko uhlíkový cement (NUC) sa vyrába s použitím menšieho množstva vápenca a pri nižších teplotách spaľovania, čo sa prejaví znížením emisií CO2 až o 30 %. Na spracovanie a tvarovanie nízko uhlíkového betónu sa spotrebuje aj menej vody. Proces vytvrdzovania zachytáva až 300 kg CO2 na tonu použitého cementu. Kombinovaná výroba nízko uhlíkového cementu a následne nízko uhlíkového betónu znižuje uhlíkovú emisiu produkcie betónu až o 70 %. Veľkou nádejou dosiahnutia uhlíkovej neutrality vo stavebnom priemysle je nová technológia zachytávania dymových spalín, separácie oxidu uhličitého od spalín, jeho stlačenie alebo skvapalnenie, jeho využitie alebo ukladanie.